Средно училище "Христо Смирненски", гр. Брезово

Можем, защото сме заедно!

Средно училище "Христо Смирненски" обявява прием на ученици в I, V и VIII класове.
Повеме информация можете да получите от документите по-долу.
Прием ученици image
Документи за дейността на училището през учебната 2022/23година
 1. Стратегия за развитие на училището 2021-2025
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищни и индивидуални учебни планове
 4. Форми на обучение през 22/23 уч. година
 5. Годишен план за дейността на училището
 6. Училищна програма за превенция към ранното напускане на училището
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи
 8. Дневен режим.
 9. Организация на учебния ден
 10. Обществен съвет
 11. Етичен кодекс
 12. Правила за провеждане на образователния процес COVID19
 13. Бюджет и отчети
 14. Условия за организиране на обучението- документи
 15. Учебници и учебни помагала
 16. Заповед графици
 17. Графици- консултации, работа с ученици
 18. График на класни и контролни работи
 19. График дежурство коридор
 20. График спортни дейности
 21. График ЧК2
 22. График за изпращане на учениците
 23. Самостоятелна форма на обучение
 24. Седмично разписание
 25. План на УК по БДП
 26. Графици БДП
 27. План квалификационна дейност
 28. Степендии на ученици-заповед и правила
 29. План за противодействие на тормоза
 30. Училищна програма за повишаване качеството на образованието
 31. Годишна програма за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа
 32. План за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
 33. Училищна програма за взаимодействие
Документи за 2022/23 г. image
 1. Училищен учебен план - 1a клас
 2. Училищен учебен план - 1б клас
 3. Училищен учебен план - 2 клас
 4. Училищен учебен план - 3 клас
 5. Училищен учебен план - 4а клас
 6. Училищен учебен план - 4б клас
 7. Училищен учебен план - 5 клас
 8. Училищен учебен план - 6а клас
 9. Училищен учебен план - 6б клас
 10. Училищен учебен план - 7а клас
 11. Училищен учебен план - 7б клас
 12. Училищен учебен план - 8 клас
 13. Училищен учебен план - 9 клас
 14. Училищен учебен план - 10 клас
 15. Училищен учебен план - 11 клас
 16. Училищен учебен план - 12 клас
 17. Индивидуален учебен план - 2 клас-Златко Сулаков
 18. Индивидуален учебен план - 4а клас-Албена Генчева
 19. Индивидуален учебен план - 4а клас-Дончо Пеев
 20. Индивидуален учебен план - 4а клас-Ивелина Дончева
 21. Индивидуален учебен план - 4а клас-Исус Асенов
 22. Индивидуален учебен план- 4б клас-Валентина Манева
 23. Индивидуален учебен план- 6а клас-Николай Пухтев
 24. Индивидуален учебен план- 6б клас-Аврам Генов
 25. Индивидуален учебен план- 6б клас-Емил Иванов
 26. Индивидуален учебен план- 7а клас-Петранка Гаджева
ОБУЧЕНИЕ image
Вече няколко години училището работи успешно с електронен дневник SHKOLO. Всички ученици и учители имат достъп до информацията, съхранявана в дневника на адрес https://www.shkolo.bg/.

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК image
 • гр. Брезово, България
 • 4160 гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. В. Коларов №1
Информация image
Училището работи по различни национални и международни проекти, свързани както с приложение на нови дидактически технологии в учебния процес, така и с работа в мултикултурна среда, приобщаване и превенция срещу отпадането на учениците. 
 • Международен проект FACILITATE - AI: Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12, Agreement number: 2021-1-CY01-KA220-SCH-000032567- за създаване на среда за обучение по ИИ в средните училища като асоцииран партньор на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив
 • Международен проект "LIFE TWO -Learning Interculturality From Religions ToWards Outreach activities”, съвместно с ЦОИ гр. София, Agreement n° 612220-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IP-SOC-IN.IFE TWO -Learning Interculturality From Religions ToWards Outreach activities”, съвместно с ЦОИ гр. София, Agreement n° 612220-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IP-SOC-IN.
 • Международен проект BOYD, Learning at Any Time, at Any Place via any Device, 2021-1-PL01-KA220-SCH-000034458 – за разработка на учебни материали за онлайн обучение като асоцииран партньор на ПУ “Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
 • Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)
 • Проект „Образование за утрешния ден“, BG05M2OP001-2.012-0001, дейностите свързани с обучение на ученици
 • Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование
 • Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех
 •  Национална програма „Подкрепа на приобщаващото образование“ - BG05M2OP001- 3.018
 • Национална програма „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - BG05M2OP001-2.010-0001
 • Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на криза“ - BG05M2OP001-5.001-0001
 • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно Приложение 10. Финансиране от МОН - за обезщетения на персонала.
Информация за работа по проекти

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект на МОН

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект на МОН

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца. Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект на МОН

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING