Средно училище "Христо Смирненски", гр. Брезово

Можем, защото сме заедно!

АКТУАЛНО


COVID'19


Прием ученици


Средно училище "Христо Смирненски" обявява прием на ученици в I, V и VIII класове.
Повеме информация можете да получите от документите по-долу.
Прием ученици

Документи за 2021/22 г.


Документи за дейността на училището през учебната 2020/21 година
 1. Стратегия за развитие на училището 2021-2025
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищни учебни планове
 4. Форми на обучение през 21/22 уч. година
 5. Годишен план за дейността на училището
 6. Превенция към ранното напускане на училището
 7. Мерки за повишаване качеството на обучение
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 9. Дневен режим. 
 10. Организация на учебния ден
 11. Обществен съвет
 12. Етичен кодекс
 13. Правила за провеждане на образователния процес COVID19
 14. Бюджет и отчети
 15. Условия за организиране на обучението- документи
 16. Учебници и учебни помагала
 17. Графици- консултации, работа с ученици
 18. График на класни и контролни работи
 19. График дежурство коридор
 20. Самостоятелна форма на обучение 
 21. Седмично разписание
 22. План на УК по БДП
 23. Графици БДП
 24. План квалификационна дейност
 25. Заповед - степендии на ученици
 26. Училищен план БДП, 2021/22г.
 27. План за противодействие на тормоза
 28. Алгоритъм за прилагане механизма за противодействие на тормоза
 29. Училищна програма за повишаване качеството на образованието
 30. Годишна програма за предоставяне наобща и допълнителна подкрепа
Документи за 2021/22 г.

Условия за организиране на обучението- документи


Изпълнение на бюджета


ПРОЕКТИ


ПРОЕКТИ
Училището работи по различни национални и международни проекти, свързани както с приложение на нови дидактически технологии в учебния процес, така и с работа в мултикултурна среда, приобщаване и превенция срещу отпадането на учениците
Информация за работа по проекти

ОБУЧЕНИЕ


За дистанционна и смесена форма на обучение в училището се използва MOODLE- платформа на адрес: https://sou-brezovo.com

ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК


През настоящата учебна година училището въведе електронен дневник SHKOLO. Всички ученици и учители имат достъп до информацията, съхранявана в дневника на адрес https://www.shkolo.bg/.
Седмичното разписание на всички класове и групи, можете да видите тук.
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ВРЪЗКИ


 • гр. Брезово, България
 • 4160 гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. В. Коларов №1

Профил на купувача


I BUILT MY SITE FOR FREE USING