Средно училище "Христо Смирненски", гр. Брезово

Можем, защото сме заедно!

ПРОЕКТИПРОЕКТИ
Училището работи по различни национални и международни проекти, свързани както с приложение на нови дидактически технологии в учебния процес, така и с работа в мултикултурна среда, приобщаване и превенция срещу отпадането на учениците. 
 • Международен проект FACILITATE - AI: Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12, Agreement number: 2021-1-CY01-KA220-SCH-000032567- за създаване на среда за обучение по ИИ в средните училища като асоцииран партньор на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив
 • Международен проект "LIFE TWO -Learning Interculturality From Religions ToWards Outreach activities”, съвместно с ЦОИ гр. София, Agreement n° 612220-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IP-SOC-IN.IFE TWO -Learning Interculturality From Religions ToWards Outreach activities”, съвместно с ЦОИ гр. София, Agreement n° 612220-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IP-SOC-IN.
 • Международен проект BOYD, Learning at Any Time, at Any Place via any Device, 2021-1-PL01-KA220-SCH-000034458 – за разработка на учебни материали за онлайн обучение като асоцииран партньор на ПУ “Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
 • Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)
 • Проект „Образование за утрешния ден“, BG05M2OP001-2.012-0001, дейностите свързани с обучение на ученици
 • Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование
 • Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех
 •  Национална програма „Подкрепа на приобщаващото образование“ - BG05M2OP001- 3.018
 • Национална програма „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - BG05M2OP001-2.010-0001
 • Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на криза“ - BG05M2OP001-5.001-0001
 • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно Приложение 10. Финансиране от МОН - за обезщетения на персонала.
Информация за работа по проекти
Средно училище "Христо Смирненски" обявява прием на ученици в I, V и VIII класове.
Повеме информация можете да получите от документите по-долу.
Прием ученици
Документи за дейността на училището през учебната 2020/21 година
 1. Стратегия за развитие на училището 2021-2025
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищни учебни планове
 4. Форми на обучение през 21/22 уч. година
 5. Годишен план за дейността на училището
 6. Превенция към ранното напускане на училището
 7. Мерки за повишаване качеството на обучение
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 9. Дневен режим. 
 10. Организация на учебния ден
 11. Обществен съвет
 12. Етичен кодекс
 13. Правила за провеждане на образователния процес COVID19
 14. Бюджет и отчети
 15. Условия за организиране на обучението- документи
 16. Учебници и учебни помагала
 17. Графици- консултации, работа с ученици
 18. График на класни и контролни работи
 19. График дежурство коридор
 20. Самостоятелна форма на обучение 
 21. Седмично разписание
 22. План на УК по БДП
 23. Графици БДП
 24. План квалификационна дейност
 25. Степендии на ученици-заповед и правила
 26. Училищен план БДП, 2021/22г.
 27. План за противодействие на тормоза
 28. Алгоритъм за прилагане механизма за противодействие на тормоза
 29. Училищна програма за повишаване качеството на образованието
 30. Годишна програма за предоставяне наобща и допълнителна подкрепа
Документи за 2021/22 г.
ОБУЧЕНИЕ
През настоящата учебна година училището въведе електронен дневник SHKOLO. Всички ученици и учители имат достъп до информацията, съхранявана в дневника на адрес https://www.shkolo.bg/.
Седмичното разписание на всички класове и групи, можете да видите тук.
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
 • гр. Брезово, България
 • 4160 гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. В. Коларов №1
I BUILT MY SITE FOR FREE USING