Средно училище "Христо Смирненски", гр. Брезово

Можем, защото сме заедно!

Средно училище "Христо Смирненски" обявява прием на ученици в I, V и VIII класове.
Повеме информация можете да получите от документите по-долу.
Прием ученици
Документи за дейността на училището през учебната 2020/21 година
 1. Стратегия за развитие на училището 2021-2025
 2. Правилник за дейността на училището
 3. Училищни учебни планове
 4. Форми на обучение през 21/22 уч. година
 5. Годишен план за дейността на училището
 6. Превенция към ранното напускане на училището
 7. Мерки за повишаване качеството на обучение
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 9. Дневен режим. 
 10. Организация на учебния ден
 11. Обществен съвет
 12. Етичен кодекс
 13. Правила за провеждане на образователния процес COVID19
 14. Бюджет и отчети
 15. Условия за организиране на обучението- документи
 16. Учебници и учебни помагала
 17. Графици- консултации, работа с ученици
 18. График на класни и контролни работи
 19. График дежурство коридор
 20. Самостоятелна форма на обучение 
 21. Седмично разписание
 22. План на УК по БДП
 23. Графици БДП
 24. План квалификационна дейност
 25. Степендии на ученици-заповед и правила
 26. Училищен план БДП, 2021/22г.
 27. План за противодействие на тормоза
 28. Алгоритъм за прилагане механизма за противодействие на тормоза
 29. Училищна програма за повишаване качеството на образованието
 30. Годишна програма за предоставяне наобща и допълнителна подкрепа
Документи за 2021/22 г.
ПРОЕКТИ
Училището работи по различни национални и международни проекти, свързани както с приложение на нови дидактически технологии в учебния процес, така и с работа в мултикултурна среда, приобщаване и превенция срещу отпадането на учениците
Информация за работа по проекти
За дистанционна и смесена форма на обучение в училището се използва MOODLE- платформа на адрес: https://sou-brezovo.com

ОБУЧЕНИЕ
През настоящата учебна година училището въведе електронен дневник SHKOLO. Всички ученици и учители имат достъп до информацията, съхранявана в дневника на адрес https://www.shkolo.bg/.
Седмичното разписание на всички класове и групи, можете да видите тук.
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
 • гр. Брезово, България
 • 4160 гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. В. Коларов №1
I BUILT MY SITE FOR FREE USING