Средно училище "Христо Смирненски", гр. Брезово

Можем, защото сме заедно!

АКТУАЛНО


COVID'19


Прием ученици


Средно училище "Христо Смирненски" обявява прием на ученици в I, V и VIII класове.
Повеме информация можете да получите от документите по-долу.
Прием ученици

Документи за 2020/21 г.


Документи за дейността на училището през учебната 2020/21 година
1.  Стратегия за развитие на училището
2.  Правилник за дейността на училището
3.  Училищни учебни планове
4.  Форми на обучение през 20/21 уч. година
5.  Годишен план за дейността на училището
6.  Превенция към ранното напускане на училището
7.  Мерки за повишаване качеството на обучение
8.  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
9.  Дневен режим
10. Обществен съвет
11. Етичен кодекс
12. Правила за провеждане на образователния процес
13. Бюджет и отчети
14. Условия за организиране на обучението- документи
15. Учебници и учебни помагала
16. Графици- консултации, работа с ученици
17.  График на класни и контролни работи
18. Самостоятелна форма на обучение 
19. Седмично разписание
20. План на УК по БДП
21. Графици БДП
22. План квалификационна дейност
23. Заповед - степендии на ученици
24. План БДП, 2021г.
Документи за 2020/21 г.

Изпълнение на бюджета


ПРОЕКТИ


ПРОЕКТИ
Училището работи по различни национални и международни проекти, свързани както с приложение на нови дидактически технологии в учебния процес, така и с работа в мултикултурна среда, приобщаване и превенция срещу отпадането на учениците
Информация за работа по проекти

ОБУЧЕНИЕ


За дистанционна и смесена форма на обучение в училището се използва MOODLE- платформа на адрес: https://sou-brezovo.com

ОБУЧЕНИЕ

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК


През настоящата учебна година училището въведе електронен дневник SHKOLO. Всички ученици и учители имат достъп до информацията, съхранявана в дневника на адрес https://www.shkolo.bg/.
Седмичното разписание на всички класове и групи, можете да видите тук.
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ВРЪЗКИ


  • гр. Брезово, България
  • 4160 гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. В. Коларов №1

Условия за организиране на обучението- документи


Профил на купувача


I BUILT MY SITE FOR FREE USING